POJĘCIE SIŁY, GĘSTOŚĆ

Przetestuj swoje wiadomości - wybierz poprawną odpowiedź

1. Zwrotem działania siły jest:
a) kierunek działania siły
b) zwrot w lewo, w prawo tak jak wskazuje strzałka wektora
c) długość strzałki

2. Kierunkiem działania siły jest:
a) prosta wzdłuż której działa siła
b) wartość o kierunku działania siły
c) kierunek w lewo, w prawo w zależności od zwrotu siły

3. Wzorzec 1 kg masy służy do
a) pokazywania ludziom historycznego wzorca masy
b) wycechowania odważników na całym świecie
c) chronienia go przed wpływami z zewnątrz, trzymając go pod kloszami

4. Masy ciał są równe gdy:
a) ciało jest zbudowane z tej samej substancji
b) ciało ma taką samą objętość
c) siły ciężkości tych są sobie równe

5. Wiedząc, że 1 centymetr sześcienny ma masę 19,3 grama, to gęstość jest równa :         POMOC
a) 1,93 g/cm3
b) 19,3 g/cm3
c) 193 g/cm3

6. Masa 1 centymetra sześciennego żelaza wynosi 7,9 grama, to gęstość jest równa :         POMOC
a) 7,9 g/cm3
b) 79 g/cm3
c) 0,79 g/cm3

7. Lód pływa po powierzchni wody ponieważ
a) jest ciałem stałym
b) jego gęstość jest mniejsza od wody
c) jego struktura wewnętrzna jest zróżnicowana

8. Gęstość lodu jest mniejsza od gęstości wody, więc lód pływa po powierzchni bo
a) cząsteczki lodu są bardzo blisko siebie, gdyż jest to ciało stałe
b) cząsteczki lodu są oddalone od siebie
c) cząsteczki lodu są ustawione chaotycznie bo jest to wyjątek w naturze

9. Gęstość gliceryny wynosi 1260 kg/m3, gęstość lodu 900 kg/m3. Lód:
a) pływa po powierzchni gliceryny
b) stoi w miejscu, czyli ani nie tonie ani nie wypływa
c) tonie w glicerynie

10. Gęstość benzyny wynosi 700 kg/m3, gęstość lodu 900 kg/m3. Lód:
a) pływa po powierzchni benzyny
b) stoi w miejscu - ani tonie ani wypływa
c) tonie w benzynie

11. Dlaczego gęstość gazów jest mniejsza od gęstości wody?
a) bo gazy mają większe cząsteczki od wody
b) bo gazy mają cząsteczki w większej odległości od siebie
c) bo w gazach są inne chaotyczne oddziaływania

12. Dlaczego wszystkie gazy nie mają takiej samej gęstości?
a) bo mają różną temperaturę
b) bo cząsteczki gazów mają dużą prędkość
c) bo cząsteczki gazów mają różne rozmiary

13.Jeśli są dwie siły o tym samym kierunku lecz o przeciwnych zwrotach to wypadkowa jest równa         POMOC
a) sumie tych sił bo kierunek jest ten sam
b) różnicy tych sił bo zwroty są różne
c) nie można wyliczyć wypadkowej

14.Wypadkową sił o tych samych kierunkach i zwrotach, lecz różnych wartościach
a) jest siła równa różnicy tych sił bo działają w różne strony
b) jest siłą równa pierwszej bo pozostałe się pokrywają
c) jest siłą równą sumie sił

15.Długość sprężyny wynosi 10 cm. Pod działaniem siły o wartości 4N sprężyna wydłużyła się o 2 cm.
Ile będzie wynosić długość sprężyny, jeżeli rozciągać ją siłą o wartości 6N?
a) 13 cm
b) 14 cm
c) 3 cm

16.Pod działaniem siły o wartości 22 N sprężyna skróciła się o 5 mm. O ile skróci się sprężyna pod działaniem siły o wartości 110 N?
a) o 25 mm
b) o 23 cm
c) o 25 cm

17.Czy jednakowa będzie gęstość tego samego ciała na powierzchni Ziemi i po przeniesieniu go na powierzchnię Księżyca?
a) tak, gdyż masa nie zależy od przyciągania grawitacyjnego
b) nie, gdyż objętość ciała ulegnie zmniejszeniu na Księżycu
c) nie, gdyż gęstość będzie zmniejszona 6 razy

18.Przy podniesieniu ciała ponad powierzchnię Ziemi zmienia się jego:
a) masa, gęstość
b) ciężar czyli siła z jaką Ziemia go przyciąga
c) masa czyli także siła grawitacyjna

19. Ciało o masie 3 kg przewieziono na Księżyc. Siła grawitacyjna na Księżycu jest równa:         POMOC
a) F = 3 N
b) F = 6 N
c) F = 5 N

20. Na ciało działają siły w prawo: F1= 6N, F2= 3N, F3, w lewo: F4= 4N, F5= 7N, F6= 3N.         POMOC
Ciało jest w równowadze. Siła F3 ma wartość:
a) 5 N
b) 4 N
c) 3 N

21. Jeśli ciało jest w równowadze i działające siły mają wartość
w lewo: F1= 2N, F2= 6N, F3= 11N, w prawo: F4= 3N, F5= 2N, F6= 1N, F7. Wartość siły F7 wynosi:        
a) 3 N
b) 13 N
c) 10 N

22. Ciało o masie 6 kg na Księżycu jest przyciągane siłą:         POMOC
a) F = 10 N
b) F = 60 N
c) F = 36 N

23. Gęstość aluminium jest równa 2,7 g/cm3, objętość 2 m3. Masa wynosi:         POMOC
a) m = 5400000 g
b) m = 54000 g
c) m = 5,4 g

24. Masa kawałka miedzi jest równa 17,8 kg, gęstość 8,9 g/cm3. Objętość:         POMOC
a) V = 2 cm3
b) V = 2000 cm3
c) V = 200 cm3

25. Oblicz masę deski sosnowej, jeśli gęstość wynosi 0,5 g/cm3,
długość deski 4 m, szerokość 20 cm, grubość 4 cm.                 POMOC
a) 72 g
b) 16 g
c) 16 kg

26. Jeśli gęstość lodu wynosi 900 kg/m3, to masa kry lodowej
w kształcie prostopadłościanu o długości 2,5 m, szerokości 1,2 m i grubości 40 cm jest równa :         POMOC
a) 1080 kg
b) 1080 g
c) 1,8 tony

WZORY

27. Mając daną masę i objętość ciała, gestość ( d ) obliczymy ze wzoru:
a) d = m / V
b) d = m * V
c) d = V / m

28. Mając daną masę i gęstość ( d ) ciała, objętość obliczymy ze wzoru:
a) V = d/m
b) V = m/d
c) V = d * m

29. Mając daną objętość i gęstość ( d ) ciała, masę obliczymy ze wzoru:
a) m = d/V
b) m = V/d
c) m = d * V

30. Przyspieszenie grawitacyjne (g) na powierzchni Ziemi
a) jest 6 razy słabsze niż na Księżycu
b) w przybliżeniu równe 10 m/s2 (lub N/kg)
c) zależy od masy ciała tj. wzrasta gdy ciało cięższe

31. Aby obliczyć ciężar ( Fg ) ciała o masie (m)
a) Fg = m * g
b) Fg = a * m
c) Fg = F1 - F2