Masa sztabki     m = 1,2 kg

Objętość sztabki     V = 0,05 m * 0,04 m * 0,08 m = ........m3

Gęstość (d) obliczamy ze wzoru:

jednostki

kg/m3