Masa sztabki     m = 1,2 kg

Ciężar sztabki to siła nacisku szabki na podłoże, czyli siła grawitacyjna działająca na sztabkę

Ciężar -siłę grawitacyjną obliczamy ze wzoru:

Najmniejsza ściana prostopadłościanu jest prostokątem i ma wymiary 5 cm i 4 cm. Zamieniam na metry.

Powierzchnia tej ścianki     S = 0,05 m * 0,04 m =0,002 m2

Ciśnienie (p) obliczamy ze wzoru:

jednostki