Masa sztabki     m = 1,2 kg

Ciężar sztabki to siła nacisku szabki na podłoże, czyli siła grawitacyjna działająca na sztabkę

Ciężar -siłę grawitacyjną obliczamy ze wzoru: